KONFERENCIJA ZA NOVINARE DIREKTORA GZ KUKUZOVAC VELIBORA MILOšEVIćA


Na današnjoj konferenciji za novinare direktor GZ Kukuzovac Velibor Milošević napomenuo je razloge održavanja iste. « Obzirom na učestalo neistinito ( konferencija za novinare HDZ-a Grada Sinja), ali i nepotpuno informiranje javnosti s naših prethodnih knferencija za novinare o razvoju projketa GZK držimo da je Društvo GZK u obvezi da o ovom projektu, koji je od posebne važnosti za Grad Sinj, informiramo sinjsku i širu javnost» rečeno je na početku konferencije te je navedeno što je do sada pripremljeno od dokumentacije potrebne za početak radova na izgradnji buduće GZK. Dobijene su lokacijske dozvole za priključak GZK na cestu D1; Idejno rješenje privremenog priključka na elektro-mrežu i Idejno rješenje cestovne mreže, nogostupa, rasvjete i parkirališta za cijelu GZK.

PREMA SADAšNJOJ DINAMICI REALNO JE DA KRAJEM OVE GODINE, PO IZRADI GLAVNIH PROJEKATA, PRISTUPI IZGRADNJI TRI STRATEšKA PROJEKTA ZA GZK, A TO SU :
- IZGRADNJA PRIKLJUčKA ZONE NA DRžAVNU CESTU D1 (SPLIT-SINJ) U DOGOVORU I SURADNJI S HRVATSKIM CESTAMA,
- IZGRADNJA PRIVREMENOG PRIKLJUčKA ZA NAPAJANJU ZONE NA ELEKTROENERGETSKU MREžU U DOGOVORU I SURADNJI S HEPO-OM (ELEKTRODALMACIJOM),
- IZGRADNJA I INFRASTRUKTURNO OPREMANJE CENTRALNE PROMETNICE KOJA IDE KROZ SREDIšTE ZONE.

DANAšNJIM DANOM VEćINA IDEJNIH RJEšENJA I IDEJNIH PROJEKATA PREDANI NA IZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA, A ZA NEKE LOKACIJSKE DOZVOLE DOBIVENE, KAO šTO SU:

- IDEJNO RJEšENJE PRIKLJUčKA GZK NA DRžAVNU CESTU D1 SPLIT - SINJ; PREDAN UREDU DRžAVNE UPRAVE I DOBIVENA LOKACIJSKA DOZVOLA

- IDEJNO RJEšENJE PRIVREMENOG PRIKLJUčKA GZK NA ELEKTRO-
MREžU SA PODRUćJA RADOšIć; PREDAN UREDU DRžAVNE UPRAVE I DOBIVENA LOKACIJSKA DOZVOLA

- IDEJNO RJEšENJE CESTOVNE MREžE NOGOSTUPA RASVJETE I PARKIRALIšTA ZA CIJELU ZONU U POVRšINI OD 156 HA ; PREDAN UREDU DRžAVNE UPRAVE I LOKACIJSKA DOZVOLA PRI KRAJU

- IDEJNO RJEšENJE VODOOPSKRBE ZA CIJELU ZONU U POVRšINI OD 156 HA ; PREDAN UREDU DRžAVNE UPRAVE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE

- IDEJNO RJEšENJE ODVODNJE I KANALIZACIJE ZA CIJELU ZONU U POVRšINI OD 156 HA ; čEKA USVAJANJE STUDIJE ZAšTITE OKOLIšA KAKO BI BIO PREDAN UREDU DRžAVNE UPRAVE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE

- USVOJENE SVE POTREBNE PROMJENE URBANISTIčKOG PLANA UREđENJA GZK KOJA SU PROIZAšLA KAO KVALITETNIJA I TEHNIčKI PRIHVATLJIVIJA RJEšENJA PRILIKOM IZRADE IDEJNIH PROJEKTA

- IDEJNO RJEšENJE ELEKTROMREžE I TELEKOMUNIKACIJA ZA CIJELU ZONU U POVRšINI OD 156 HA JE U IZRADI; IZRADA JE PRI KRAJU I OčEKUJE SE PREDAVANJE I OVOG PROJEKTA ZA LOKACIJSKU DOZVOLU U SLIJEDEćIH NEKOLIKO DANA

- STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIš ZA CIJELE ZONU; U SKLADU S ROKOM DOVRšENJA - KRAJ SRPNJA 2007. GODINE, STUDIJA DOVRšENA I PREDANA žUPANIJSKOM UREDU NA POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIš.

- PO PITANJU CENTRALNE 110KV TRAFOSTANICE ZA NAPAJANJE CIJELE ZONE DEFINIRAN JE PROJEKTNI ZADATAK, OGLAšEN NATJEčAJ PO KOJEM JE IZABRAN IZVOđAć ZA IZRADU IDEJNOG RJEšENJA I GLAVNOG PROJEKTA; PROJEKTI U IZRADI.02.08.07