ODRžANA 51. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA SINJADanas 20. ožujka 2007.g. (utorak) s početkom u 13,00 sati u prostorima Gradske vijećnice Grada Sinja održana je 51. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Sinja za sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2006. godini,

2. Usvojen je Prijedlog Plana postavljanja reklama, panoa, transparenata i drugih naprava na području Grada Sinja s napomenom da treba pripremiti grafički prikaz postavljanja štekata,

3. Prihvaćeno je Izvješće o radu Poduzetničkog centra Sinj d.o.o. za period 1.09.2005 do 30.09. 2006. godine,

4. Usvojen je Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Sinja za 2007. godinu za koje je predviđeno 3.400.000,00 kuna,,

5. Prihvaćeno je Izvješće Povjerenstva za pripremu i provedbu javno - privatnog partnerstva za izgradnju Gradske športske dvorane u Sinju,

6. Za usluge stručnog nadzora na izgradnji nogometnog i ragbi igrališta na šC «Trnovača» u Sinju izabrana je tvrtka "PROGRING" d.o.o. iz Sinja, sa cijenom 36.600,00 kuna.
Za usluge nabave i ugradnje opreme TT instalacije i kompjutorske mreže, te kućne centrale za potrebe Gradske uprave Sinj izabran je tvrtka "TEMON" iz Trilja sa cijenom od 41.276,26 kuna.

7. Prihvaćen je Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog nadmetanja za nabavu stroja za kompaktiranje otpada,

8. Prihvaćen je Prijedlog Zaključka o ograničenom prikupljanju ponuda za nabavku službenog vozila za potrebe Grada Sinja,

9. Usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju na privremeno korištenje javne površine, te će se promet za vrijeme izgradnje Alkarskih dvora odvijati: jednosmjerno u ulici Put Petrovca iz smjera Istarske, dvosmjerno u ulicama Petrovac i Pelimovac, dok se ulice Mirka Božića i Kvartiri zatvaraju se za sav promet.

10. Usvojen je Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za priključak i prilaz na javnu tj. državnu cestu D - 56 u Radošiću za čest.zem. 813/1 K.O. Radošić,

11. Informacija o pripremama za provođenje izbora za vijeća mjesnih odbora za područje Grada Sinja,

12. Zbog velikog broja parničnih predmeta, 23 parnični postupak i 8 parničnih predmeta u žalbenom roku, koje vodi Grad Sinj angažirat će se odvjetnik.

13. Prihvaćena je Informacija o ponudi otkupa etnografsko - arheološke zbirke te će Grad Sinj zajedno sa Ministarstvom kulture i Splitsko-dalmatinskom županijom sudjelovati sa 100.000,00 kuna u otkupu zbirka Marinka Poljaka.

14. Važeći PPUG Sinja je na snazi i nema izmjena -odgovor je na upit «Ciglane» d.d. Sinj,

15. U povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja izabrani su: Snježan šentijadipl.ing., Neven ćurković, dipl.ing. i Nikola Tomašević dipl.iur.

16. Odbijeni su svi zahtjevi za oslobađanje / odgodu plaćanja kredita odobrenih poduzetnicima po Programu poticanja i promicanja poduzetništva početnika u Gradu Sinju,

17. Odbijen je zahtjev za dodjelu lokacija na korištenje za postavljanje montažnog objekta,

18. Prihvaćen je zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Mate Poljaka pok. Ivana iz Sinja,

19. Za sufinanciranje troškova štanda na sajmu u Splitu poduzeću "Naprijed" d.o.o. odobreno je 10.000,00 kuna.

20. Prihvaćeni su zahtjevi za naknadu troškova sanacije kanalizacijskih instalacija na javnoj površini na žankovoj glavici u Sinju,

21. Grad Sinj će uplatiti 10.000,00 kuna za donaciju za dogradnju, renoviranje i modernizaciju Centra za onkologiju KB Split,

22. Za rad prodavaonica državnim blagdanom, 9.4.2007. odobreno je radon vrijeme od 7 do 13 sati.

20.03.07