POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD SINJ
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP)


POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA


Projekt
Grad Sinj (u daljnjem tekstu: Grad) traži privatnog partnera, tj. poduzetnika ili udružene privatne poduzetnike (u daljnjem tekstu: Izvršitelj), koji će svojim sredstvima financirati i ostvariti Projekt gradske športske dvorane.Projekt će se ostvariti sukladno ugovoru s Gradom (Ugovor) uz primjenu modela javno-privatnog partnerstva (JPP) poznatog pod nazivom privatna financijska inicijativa (Private Financing Initiative PFI).

Kratki opis komponenti Projekta
Nova gradska športska dvorana planira se izgraditi na Trgu Gojka šuška u Sinju . Sportska dvorana je projektirana u četri razine pravilnog tlocrtnog oblika : podrum (R1) ; podrum-prizemlje (R2) ; podrum-kat (R3) ; podrum-potkrovlje (R4).Smještena je na građevnu parcelu površine 13.598,00 m2 , bruto površine 9 994,68 m2.Za gradsku športsku dvoranu postoji građevna dozvola.Po dovršetku izgradnje taj će se objekat iznajmiti na korištenje Gradu pod uvjetima i trajanju određenom ugovorom.

Svrha Projekta
U ovom projektu , javni partner (Grad) ostvaruje svoje interese dobivanjem odgovarajućeg športskog prostora za potrebe Grada.Nakon isteka trajanja Ugovora , izgrađena zgrada prenosi se Gradu u puno besteretno vlasništvo, te povratom prava građenja na zemljištu.Privatni partner (Izvršitelj) ostvaruje svoje interese iznajmljivanjem gradske športske dvorane za potrebe Grada kroz 30 godina, čime se omogućuje povrat uloženih sredstava i stvaranje moguće dobiti.

Pravni okvir
Pravni temelj Projekta oslanjat će se na pravu građenja koje će se Ugovorom prenijeti na Izvršitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01).Na temelju prava građenja Izvršitelj postaje vlasnik nove gradske športske dvorane koja će se tek izraditi , za vrijeme trajanja određeno Ugovorom, dok zemljište ostaje u vlasništvu Grada.

Podjela prava i obveza
Tvrtka koja između izabranih po ovom pozivu za iskazivanje interesa, podnese najpovoljniju obvezujuću ponudu, osnovat će tvrtku posebne namjene (Special Purpose Vehicle -SPV) koja će biti Izvršitelj Ugovora.Temeljna prava i dužnosti između Grada i Izvršitelja u ostvarenju Ugovora, bit će kako slijedi:
Izvršitelj će sukladno Ugovoru , na osnovi ustupljenog prava građenja:
a) Nakon potpisa Ugovora izgraditi gradsku športsku dvoranu prema glavnom i izvedbenom projektu, upravljati i održavati u roku od 30 godina.
b) Izvršitelj će moći , u dogovoru s Gradom mijenjati elemente iz glavnog i izvedbenog projekta u svrhu optimizacije ukupnih životnih troškova.
c) Izvršitelj će koristiti vlastita sredstva , bez financijskog sudjelovanja i jamstava Grada.
d) Predviđeno je da izgradnja gradske športske dvorane traje 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.
e) Grad će izgrađenu gradsku športsku dvoranu koristiti kroz najam u vrijeme i na način utvrđen Ugovorom, te redovito plaćati Izvršitelju mjesečnu najamninu za takvo njeno korištenje i to tijekom razdoblja predviđenog Ugovorom.
f) Cijena najma gradske športske dvorane koju će Grad plaćati Izvršitelju tijekom trajanja Ugovora sadrže dobit i sve troškove Izvršitelja, uključujući i troškove upravljanja i održavanja dvorane i to je jedina naknada koju će za svoj ulog i rad kroz cijelo vrijeme trajanja Ugovora od Grada primati Izvršitelj.
g) Pravo građenja stupit će na snagu kada se steknu uvjeti određeni Ugovorom.Trajanje prava građenja za gradsku športsku dvoranu može se sporazumno produžiti ,ako za to postoje opravdani razlozi.
i) Razdoblje pružanja Izvršiteljevih usluga Gradu na gradskoj športskoj dvorani započet će odmah nakon ishođenja uporabne dozvole.
j) Istekom razdoblja korištenja prava građenja, Izvršitelj predaje gradsku športsku dvoranu u posjed i vlasništvo Gradu bez naknade.

Uvjeti za prihvat iskaza interesa
Zainteresirane tvrtke moraju dostaviti sve potrebne informacije za dokazivanje kvalificiranosti i sposobnosti za obavljanje posla koji je predmet ovog poziva, kao što su:
a) podci o registraciji tvrtke s potpunom organizacijskom strukturom
b) ugovor o konzorciju ,ako prijavu podnose udružene tvrtke
c) izjavu o nekažnjavanju u vezi s sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji,prijevari ili pranju novca, ovjerena od nadležnog tijela
d) izvještaj o poslovanju i financijskom stanju tvrtke (ili tvrtki, u slučaju konzorcija) tijekom zadnjih pet godina,ovjereni od ovlaštenog revizora
e) dokaze o odgovarajućem iskustvu, s potvrđenim referencama u financiranju, gradnji, održavanju, gospodarenju (Facility Management) objektima iste ili slične namjene
f) imena i životopisi ključnih kadrova, te svih članova uprave i nadzornog odbora
g) prijedlog modaliteta i mogućnosti financiranja
h) brošure, katalozi i sl.

Postupak izbora
Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja odvijati će se sukladno Smjernicama za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva (NN 98/06).
Grad će po svom nahođenju , odabrati tri do četri tvrtke (ili konzorcija) koje su na temelju svojih prijava dokazale najveće iskustvo i najbolju sposobnost da provedu Projekt.Grad će pozvati odabrane tvrtke da sudjeluju u "natjecateljskom dijalogu", sukladno odgovarajućim smjernicama EU-a u svrhu prepoznavanja i utvrđivanja tehničkih i drugih rješenja kojima će se udovoljiti potrebama i zahtjevima Grada.Tijekom trajanja "natjecateljskog dijaloga" mogu se razmotriti svi aspekti ugovora s izabranim ponuditeljima , pazeći pri tome da se sve dobivene informacije čuvaju kao tajna te da neće biti davanja informacija što bi nekim ponuditeljima moglo dati prednost pred drugima.

Podnošenje obvezujuće ponude
Nakon što Grad objavi da je "natjecateljski dijalog" završen i nakon što o tome obavijesti ponuditelje, izabrane tvrtke bit će pozvane da u određenom roku podnesu konačne obvezujuće ponude na temelju jednog ili više rješenja utvrđenih tijekom dijaloga.Te će ponude sadržavati ponuđene cijene iznajmljivanja gradske športske dvorane.
Ove ponude mogu , na zahtjev Grada, biti pojašnjene, sppecificirane i prilagođene.Međutim takvo pojašnjenje, specifikacija, prilagodba ili dodatna informacija ne može uključivati promjene temeljnih osobina ponude ili poziva na podnošenje ponude kako bi se onemogućilo narušavanje tržišnog natjecanja ili diskriminirajućeg učinka.
Povjerenstvo koje je izabralo Gradsko poglavarstvo, procjeniti će primljene konačne ponude na temelju kriterija za dodjelu koji će biti u pozivu za podnošenje konačnih ponuda i birati ekonomski najisplativiju ponudu.
Na zahtjev Grada , od ponuditelja koji je predao ponudu prepoznatu kao ekonomski najpovoljniju može biti zatraženo da pojasni aspekte ponude ili da potvrdi obveze sadržane u ponudi, pod uvjetom da se ne mijenjaju bitni aspekti ponude ili poziva na podnošenje ponude i ne omogući narušavanje tržišnog natjecanja ili uzrokovanje diskriminacije.
Grad zadržava pravo da ne izabere ni jednu od dostavljenih ponuda.

Prijava o iskazivanju interesa
Pismo - prijava u kojem se iskazuje interes mora biti dostavljeno u zatvorenoj omotnici s naznakom

"JPP gradska športska dvorana - ne otvarati" , na adresu
Grad Sinj
Gradonačelnik
Dragašev prolaz 10
21230 Sinj
Hrvatska
do 12.03.2007. do 12 sati bez obzira na način dostave.

Dodatne informacije
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi snjezan.sentija@sinj.hr
ili na telefon 021/821-081


02.03.07