JAVNI POZIVPoglavarstvo Grada Sinja i Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj, objavljuju :


J A V N I P O Z I Vza upućivanje pisama namjere o kupnji/osnivanju prava građenja
na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac - Sinj

1.U svrhu ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika i poduzetničkih potencijala, objavljuje se javni poziv za upućivanje pisama namjere za kupnju građevinskog zemljišta / osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Sinja, na području Gospodarske zone Kukuzovac, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 2/06) i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kukuzovac («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 2/04).
2.Građevinske parcele će biti opremljene osnovnom infrastrukturom.
3.Na građevinskim parcelama poduzetnici mogu steći pravo vlasništva ili osnovati pravo građenja, o čemu dogovorno odlučuju Grad Sinj i poduzetnik.
4.Poduzetnici mogu koristiti slijedeće olakšice:
- Grad Sinj obuhvaćen je Zakonom o brdsko-planinskim područjima ( «N.N.» br.12/02, 32/02, 117/03) čije odredbe propisuju niz olakšica za poduzetnike,
-Temeljem Zakona o slobodnim zonama («N.N.» br. 44/96 ), Gospodarska zona Kukuzovac ima status slobodne/bescarinske zone.
-Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade od jedne do pet godina, ovisno o djelatnosti i broju uposlenih, računajući od dana zaključenja ugovora,
-Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa - za proizvodne djelatnosti u cijelosti a za ostale poslovne djelatnosti do 75% ovisno o broju uposlenih.
5.Cijena građevinske parcele
-Cijena građevinske parcele po m2 zemljišta, odnosno pravo građenja će se
definirati nakon pozivnog natječaja.
-Ugovorena cijena po m2 zemljišta umanjivati će se za odgovarajući postotak,
ovisno o djelatnosti i broju uposlenih.
6.Uvjeti kod zaključenja ugovora:
-početak građevinskih radova najkasnije u roku od 1 godine
-početak obavljanja djelatnosti najkasnije u roku od dvije godine računajući od dana zaključenja ugovora,
-izuzetak mogu biti veliki i za Grad Sinj značajni investicijski projekti.
7.Pisma namjere trebaju sadržavati:
-prijedlog prihvatljivog modela stjecanja zemljišta ( kupoprodaja, osnivanje
prava građenja),
-namjenu objekta, odnosno djelatnosti koja će se obavljati u istom,
-veličinu građevinske parcele, gabarite i katnost objekta,
-naznaku da li je za vrstu objekta i djelatnost potrebna izrada studije utjecaja
na okoliš,
-energetske potrebe,
-očekivani broj novozaposlenih,
-plan i dinamika realizacije investicijskog projekta.
Pisma namjere upućuju se na adresu Gradsko poglavarstvo Grada Sinja, Dragašev prolaz 10, 21230 SINJ ili na meil adrese grada Sinja i Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sve ostale informacije o zoni dostupne su na www.gzk.hr

03.12.06