Sinj: 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

D N E V N I   R E D:
1. Usvojen je Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
4. Primljena je na znanje Informacija uz Odluku Ministarstva financija RH o povratu bjanko zadužnica društvu Promet d.o.o. Makarska,
5. Usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2012. g.,
6. Usvojen je Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2012. g.,
7. Usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2012. godinu,
8. Usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu  Grada Sinja za 2012. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu grada Sinja u 2012. godini,

9. Prihvaćeno je  Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,
10. Prihvaćeno je Izvješće o radu športskih udruga Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,
11. Prihvaćeno je Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2011.godinu,
12. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kulturno umjetničkog središta-Sinj, broj 1/2-2012, 
13. Većinom glasova prihvaćen je Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti trgovačkog društva Kamičak d.o.o. za 2011. godinu,
14. Prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova( Cetina d.d. Sinj 866.375,00 kn s PDV-om),
15. Prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja (AS-EKO d.o.o. Šibenik),
16. Prihvaćen je prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz putnika u javnom prometu (Autoprijevoz d.o.o. Sinj).

14.12.12