Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2011. godinu

U tijeku je izrada Prijedloga Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2011. godinu u cilju programiranja i izvršavanja poslova i zadataka, te usmjeravanja rada Gradskog vijeća, a u svrhu obavljanja poslova iz djelokruga rada  lokalne samouprave na području Grada Sinja.
 Osnovu za izradu Programa čine poslovi i zadaci koji su Ustavom, zakonom i Statutom Grada Sinja stavljeni u nadležnost Gradskom vijeću.
Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja(«Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10) propisano je da pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima svaki vijećnik, klub vijećnika, radno tijelo Gradskog vijeća,  Gradonačelnik Grada Sinja kao i predstavnici nacionalnih manjina ukoliko se radi o prijedlogu odluke kojom se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, a da inicijativu za donošenje odluka i drugih akata mogu dati građani, njihove udruge, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, te upravni odjeli Grada Sinja. 
Moli se, stoga, da prijedloge odluka i drugih akata čije uvrštavanje se predlaže  u Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2011. godinu, te pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednicama Gradskog vijeća, dostavite u pisanom obliku u Ured gradonačelnika Grada Sinja koji je nositelj izrade Programa,  najkasnije do 27. siječnja 2011. godine kako bi Gradsko vijeće Grada Sinja moglo donijeti svoj Program rada za 2011. godinu.

12.01.11